Prostor in čas v frazeologiji

Avtorji

Erika Kržišnik (ed)
Nataša Jakop (ed)
Mateja Jemec Tomazin (ed)

Kratka vsebina

48 avtorjev iz 12 držav razkriva različne segmente frazeološkega izražanja prostorskosti in časovnosti. Avtorji se teme lotevajo z zelo različnih zornih kotov in z različnimi jezikoslovnimi pristopi, predvsem pa s frazeološkim gradivom vseh slovanskih jezikov – beloruščine, bolgarščine, bosanščine, češčine, hrvaščine, makedonščine, poljščine, ruščine, slovaščine, slovenščine, srbščine, ukrajinščine, posamično tudi primerjalno z angleščino in nemščino ter celo baltskimi jeziki. Monografija tako prinaša ne le vso raznolikost frazeološko izražene jezikovne slike sveta, temveč tudi raznolikost »jezikoslovne slike« tega sveta v začetku 21. stol. Najti pa je mogoče v njej tudi podatke in gradivo povsem praktične vrednosti – tako je npr. za študente rusistike v enem od poglavij predstavljen celoten nabor ruskih frazeoloških enot za koncept otroštva kot odlomka časa.

Poglavja

 • Kazalo
 • Predgovor
  Erika Kržišnik, Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin
 • Orijentacijska metafora u Hrvatskome frazeološkom rječniku
  Branka Barčot
 • Prostorsko dojemanje mentalnih dogodkov v luči slovenskih glagolsko-samostalniških konstrukcij
  Agnieszka Będkowska-Kopczyk
 • Konceptualizacija pojma »čas« v slovenski, nemški in madžarski frazeologiji
  Melanija Larisa Fabčič, Elizabeta Bernjak
 • Lijevo – desno, ispred – iza i gore – dolje u hrvatskoj frazeologiji
  Barbara Kovačević, Ermina Ramadanović
 • Neprostorski prostori v slovenski frazeologiji
  Erika Kržišnik
 • Метафора детства в русской фразеологии
  Мария Вознесенская
 • Кайрос и другие: время и удача в фразеологии (изменение образной составляющей, варьирование формы)
  Павел С. Дронов
 • Starost u rodno obilježenoj frazeologiji hrvatskoga i ruskog jezika
  Anita Hrnjak
 • Yesterday, today and tomorrow in phraseology and paremiology
  Wolfgang Eismann
 • Fenomen časa v življenju ženske skozi prizmo slovaških in slovenskih frazemov
  Mária Dobríková, Svetlana Kmecová
 • Prostor in čas v slovenskih kmetijskih napotilih
  Saša Babič
 • Глагол вступить во фразеологическом времени и пространстве
  Олег Федосов
 • Одиниці на позначення часу і простору у збірці М. Номиса Українські приказки, прислів’я і таке інше
  Ігор Кульчицький
 • Фразеологические библеизмы с общим значением ‘время’ в русском и украинском языках (лексикографический аспект)
  Людмила П. Дядечко
 • Минато, сегашност и иднина во македонската фразеологија
  Катерина Велјановска
 • Časovno-vidska razmerja, ujeta v pomen glagolskega frazema
  Andreja Žele
 • Višeznačni bugarski i hrvatski priložni frazemi s prostornim i vremenskim značenjem
  Ana Vasung
 • Lijevo i desno u frazeologiji: strukturna i semantička obilježja
  Alisa Mahmutović
 • Prostor in čas v narečni frazeologiji
  Karin Marc Bratina
 • Представление пространственной удаленности в русской и польской фразеологии
  Эва Стрась
 • Простор и време жене у словачкој и српској фразеологији и паремиологији
  Стефана Пауновић Родић
 • Образы пространства и времени в русской фразеологии и коды культуры: нигде и никогда
  Мария Ковшова
 • Семиотика пространства в формировании значений фразеологизмов: лингвокультурологический подход
  Ирина Зыкова
 • Метафоры, которыми живет время в чешском лингвокультурном пространстве
  Людмила И. Даниленко
 • Простір і час в українській фразеології: лінгвокультурологічний аспект
  Наталія Венжинович
 • Hrvatski i poljski povijesno i prostorno obilježeni frazemi kojima se izriče vrijeme
  Ivana Vidović Bolt
 • Iz druge zgodbe
  Marko Snoj
 • Frazeološke sestavine iz davnine
  Urška Valenčič Arh
 • Frazni glagoli s prislovnima določiloma prostora/kraja in časa v narečni slovenščini na slovensko-romanskem jezikovnem stiku
  Matej Šekli
 • Прийменникові конструкції на позначення простору та часу у фразеології
  Оксана Орленко
 • Прототипи довгого у слов’янських фразеологічних системах
  Олена Левченко, Ігор Ліхнякевич
 • Iza ugla – od mjesnoga značenja prema vremenskom
  Željka Fink
 • Sestavine kozmosa v slovenski frazeologiji
  Nataša Jakop
 • Blizu in daleč v slovenskih frazemih
  Irena Stramljič Breznik
 • Frazemi s pomensko sestavino hitenje v slovenskem vzhodnodolenjskem šentruperskem govoru
  Vera Smole
 • Relativita v českých frazémech a idiomech (srovnávací pohled)
  Slavomira Ribarova
 • Samo malo u hrvatskom i poljskom prostoru i vremenu
  Neda Pintarić
 • »Slovenizmi« pri Karlu Pečniku: prvi pogled
  Heinrich Pfandl
 • Čas v slovenskih pregovorih skozi čas
  Irena Orel
 • Špecifiká uplatňovania gramatickej kategórie času v slovenskej frazeológii
  Jozef Mlacek
 • Izrazi za stavčne frazeme v slovenskem govornem in raziskovalnem prostoru skozi čas
  Matej Meterc
 • Wyrażanie stosunków czasowych w słowackich i polskich związkach frazeologicznych z komponentem rok
  Mário Kyseľ
 • Terminologizacija frazemov s prostorskim in časovnim prislovom v zgradbi
  Mateja Jemec Tomazin
 • Abstracts
 • Imensko kazalo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Prostor in čas v frazeologiji
Izdano
July 17, 2018
Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)
978-961-237-875-2